01

Скица

Изготвяне на скица от кадастър.

02

Изискване за проучване и присъединяване

Необходими документи:
- искане по образец
- копие на скица на имота
- копие за собствено право на
използване

03

Становище за присъединяване

ЕРП издава становище което включва:
- разрешената мощност за
изграждане на ФЕЦ
- точка на присъединяване на ФЕЦ

04

Виза за проектиране

Подаване по чл. 147, ал. 1 и ал. 2 на ЗУТ от Общината, след което следва Становище от ЕРП и скица.

05

Изготвяне на проектна документация

Електротехническо и конструктивно становище.

06

Съгласуване на проектна документация

Електротехническа и
Конструктивна в Общината.
Издава се разрешение за монтаж.

07

Договор за присъединяване

Стандартна бланка + Разрешение
от архитекта + Проектна
документация

08

Строеж

Започване на строежни дейности.

09

Приемо-предавателен протокол

Предавателен протокол между
Възложителя и Строителя (Акт 19).

10

Лабораторни изследвания

Лаборатория изпитва
заземителен контур и
изолационно съпротивление на
проводниците.

11

Съгласуване на елетротехническа документация

Външно присъединяване
(схема ТЕМО).

12

Искане за 72 часови проби

От Възложителя към ЕРП.

13

Заповед за 72 часови проби

От ЕРП.

14

Констативен акт

За успешни 72 часови проби.

15

Договор за изкупуване

Попълване на стандартна бланка от ЕРП.

16

Въвеждане в експлоатация

17

Искане за поставяне под напрежение